Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ride to the moon

E-mail: nienke@retailinkoper.nl
Website: www.ridetothemoon.nl

Artikel  - Definities

 1. Ride to the moon: Stock Navigator B.V., gevestigd te Amstelveen , KvK-nummer 80381588.

 2. Klant: degene met wie Ride to the moon een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Ride to the moon en Klant samen.

 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel  - Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Ride to the moon.

 2. Ride to the moon en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

 3. Ride to the moon en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

 Artikel  - Prijzen

 1. Ride to the moon hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

 2. Ride to the moon mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Ride to the moon niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel  - Monsters en modellen 

 1. Wanneer de Klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel  - Betalingen en betalingstermijn

 1. Ride to the moon mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 

 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen  na levering hebben voldaan.

 3. De betalingstermijnen die Ride to the moon hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Ride to the moon aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 

 4. Ride to the moon mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel  - Recht van reclame 

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Ride to the moon het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.

 2. Ride to the moon maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.

 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Ride to the moon, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 

 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 

Artikel  - Herroepingsrecht 

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 
 • het product is gebruikt
 • het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed of badkleding
 • de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud, zoals dvd’s of cd’s
 • het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 • het product een los tijdschrift of losse krant is
 • de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:

  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 2. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar nienke@retailinkoper.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Ride to the moon, www.ridetothemoon.nl.

 3. De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugsturen naar Ride to the moon, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

Artikel  - Vergoeding van bezorgkosten 

 1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Ride to the moon heeft geretourneerd, dan zal Ride to the moon eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Ride to the moon voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd. 

 

Artikel  - Vergoeding retourkosten 

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor. 

Artikel  - Retentierecht 

 1. Ride to the moon kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Ride to the moon heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Ride to the moon.

 3. Ride to the moon is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel  - Eigendomsvoorbehoud 

 1. Ride to the moon blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Ride to the moon met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd in lid 1 kan Ride to the moon gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. 

 4. Wanneer Ride to the moon gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Ride to the moon van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel  - Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats bij Ride to the moon, tenzij anders wordt afgesproken.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 

 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Ride to the moon zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Ride to the moon kan tegenwerpen.

Artikel  - Levertijd 

 1. De levertijden van Ride to the moon zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.

 2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Ride to the moon.

 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Ride to the moon later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Ride to the moon niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Ride to the moon iets anders hebben afgesproken. 

Artikel  - Feitelijke levering

 1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel  - Transportkosten 

 1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Ride to the moon schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 

Artikel  - Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Ride to the moon niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

 2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Ride to the moon. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Ride to the moon niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel  - Bewaring 

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel  - Garantie

 1. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. 
 2. De garantie geldt niet:
  - in het geval van normale slijtage
  - voor schade ontstaan door ongevallen
  - voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  - voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  - wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

Artikel  - Ruilen 

 1. De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien

 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met het aangehechte originele prijskaartje

 • het product is nog niet gebruikt

 1. Afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Artikel  - Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Ride to the moon tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Ride to the moon geleverde producten en/of diensten. 

Artikel  - Klachten

 1. De Klant moet een door Ride to the moon geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Ride to the moon daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 

 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Ride to the moon hiervan op de hoogte stellen.

 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Ride to the moon hierop gepast kan reageren. 

 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Ride to the moon.

 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Ride to the moon andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel  - Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Ride to the moon.

 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Ride to the moon ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel  - Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Ride to the moon een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel  - Aansprakelijkheid Ride to the moon

 1. Ride to the moon is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Wanneer Ride to the moon aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

 3. Ride to the moon is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

 4. Wanneer Ride to the moon aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel  - Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Ride to the moon vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel  - Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Ride to the moon toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Ride to the moon nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Ride to the moon in verzuim is. 

 3. Ride to the moon mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Ride to the moon kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel  - Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Ride to the moon door de Klant niet aan Ride to the moon kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 

 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  - een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  - wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  - stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  - computer­virussen
  - stakingen
  - overheidsmaatregelen
  - vervoersproblemen
  - slechte weersomstandigheden
  - werkonderbrekingen

 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Ride to the moon 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Ride to the moon kan nakomen. 

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Ride to the moon de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 

 5. Ride to the moon hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Ride to the moon hiervan voordeel heeft. 

Artikel  - Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Ride to the moon de overeenkomst aanpassen. 

Artikel  - Wijziging algemene voorwaarden

 1. Ride to the moon mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Ride to the moon altijd doorvoeren. 

 3. Ingrijpende wijzigingen zal Ride to the moon zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel  - Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Ride to the moon aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Ride to the moon. 

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel  - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Ride to the moon bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel  - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Ride to the moon is Nederlands recht van toepassing. 

 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Ride to the moon is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Ride to the moon, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 01 augustus 2023.